In orde te brengen voor de bouw

Als je wil gaan bouwen, dan heb je een aantal documenten nodig. Sommige documenten moet je verplicht kunnen voorleggen. Hieronder vind je een overzicht van alle attesten, keuringen, vergunningen... die je nodig zal hebben. Documenten die al digitaal beschikbaar zijn, kan je vinden en downloaden in de Woningpas. Voor documenten die nog niet digitaal beschikbaar zijn, vind je hier alvast meer informatie over hoe je ze kunt verkrijgen.

In orde te brengen VOOR je begint te bouwen

Attesten/certificaten Verantwoordelijke Volgende stap
Check opname in inventaris onroerend erfgoed
Bij ontwerp
Architect
Check opname in lijst beschermde monumenten
Bij ontwerp
Architect
Omgevingsvergunning
Bij concept
Bouwheer
Startverklaring
Bij ontwerp
Bouwheer
Watertoets
Bij ontwerp
Architect

In orde te brengen NA het bouwen

Attesten/certificaten
Verantwoordelijke
Volgende stap
Attest van buitengebruikstelling stookolietank
Bij einde werken/installatie
Eigenaar
Keuringsattest installatie centrale verwarming
Bij einde werken
Eigenaar
Conformiteitsattest stookolietank
Bij einde werken/installatie
Eigenaar
Keuringsattest airconditioningsinstallatie >12 kW
Bij einde werken/installatie
Gebruiker
Keuringsattest elektrische installatie van na 01/10/1981
Bij einde werken/installatie
Eigenaar
Postinterventiedossier
Bij einde werken/installatie
Eigenaar
Aangifte kadaster (kadastraal inkomen)
Bij ingebruikname
Eigenaar
BTW-aangifte
3 maanden na aangifte bij kadaster
Eigenaar
Gascertificaat
Conformiteitsverklaring bij (her)openen gasmeter
Eigenaar
EPB aangifte
Bij ingebruikname
Bouwheer
Attest luchtdichtheidstest
Bij einde werken
Bouwheer
Keuringsattest privéwaterafvoer
Bij ingebruikname
Gebruiker
Keuringsattest binneninstallatie voor drinkwater
Bij ingebruikname
Gebruiker